Hametan Krem Ne İçin Kullanılır

Hametan deri için kullanılan çok amaçlı bir kremdir. Kullanılan başlıca yerleri:

-Meme başı çatlaklarında,

-Çocuk ve yetişkinlerdeki pişiklerde,

-Çeşitli nedenlerle kuruyan, çatlayan, yarayan deriye bakım amacıyla,

-Deri dokusunu tamamiyle bozmayan 1. ve 2. derece yanıklarda,

-Güneş yanıklarında kullanılır.

Bütün bu durumlarla birlikte, hametanın yapısında bulunan maddenin doku büzücü özelliği ağrılı ve acılı durumlarda acı ve ağrı gidermede, hemostatik özelliği kanamayı durdurmak için ve antiinflamatuvar özelliği ise iltihap giderici olarak kullanılabilir.

Bilinen bir yan etkisi yoktur ama kullanıldığında şikayetlerin geçmemesi veya deride döküntü, kızarıklık gibi şeyler meydana geldiğinde doktorunuza başvurunuz.

Deriye lokal(şikayet edilen bölgeye) sürülerek kullanılır.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki prospektüsü okuyunuz.

HAMETAN KREM
ABD İ İBRAH İM İLAÇ SAN. ve T İC. A. Ş. 1
KULLANMA TALİMATI
HAMETAN krem Haricen kullanılır.
Etkin madde: 100 g Krem’de; 5.35 g Hamamelis virginiana distilatı.
Yardımcı maddeler: Setil alkol ve sorbik asit.
Bu KULLANMA TAL İMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalı ğı tedavi etmeniz içindir. Buna kar şın, yine de HAMETAN’dan en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danı şınız.

Bu ilaç ki şisel olarak sizin için reçete edilmi ştir, ba şkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gitti ğinizde doktorunuza bu ilacı kullandı ğınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dı şında yüksek veya dü şük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1.
HAMETAN nedir ve ne için kullanılır?
2.
HAMETAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3.
HAMETAN nasıl kullanılır?
4.
Olası yan etkiler nelerdir?
5.
HAMETAN’ın saklanması
Ba şlıkları yer almaktadır.
1. HAMETAN nedir ve ne için kullanılır ?
HAMETAN, 30 gramlık alüminyum tüplerde sunulan bir kremdir. HAMETAN, 100 gramında etkin madde olarak 0.64 mg Hamamelis ketonları olarak standardize edilmi ş, 5.35 g Hamamelis virginiana özütü içerir.
HAMETAN’ın bile şimindeki Hamamelis virginiana sulu özütü; astrenjan (doku büzücü), lokal hemostatik (kanamayı durdurucu) ve antiinflamatuvar (iltihap giderici) etkilere sahiptir. Astrenjan etkisi ile; deriye ait yaralanmaları takiben, söz konusu bölgede deri proteinlerinin çökmesini sa ğlayarak doku büzücü ve kalınla ştırıcı etki gösterir. Lokal hemostatik etkisi ile; deriye ait yaralanmaları takiben, söz konusu bölgede kanama süresini kısaltır, pıhtıla şma sürecini hızlandırır. Antiinflamatuvar etkisi ile; derideki iltihaba ait belirti ve bulguları giderir.
HAMETAN KREM
ABD İ İBRAH İM İLAÇ SAN. ve T İC. A. Ş. 2
HAMETAN; – Bebeklerin ve küçük çocukların pi şiklerinde – 1. ve 2. derece yanıklarda / güne ş yanıklarında – Çizik ve kesik gibi yüzeysel deri lezyonlarında – Emziren annelerde meme ba şı çatlaklarının bakımı ve korunmasında – Kurumu ş, çatlamı ş, yarılmı ş derinin bakımı ve korunmasında [yaşlı kimselerin derisi dahil ] kullanılır.
2. HAMETAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
HAMETAN’ı a şağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer HAMETAN’ın bile şenlerine kar şı alerjiniz var ise ilacı kullanmayınız.
HAMETAN’ı a şağıdaki durumlarda D İKKATL İ KULLANINIZ
HAMETAN, gözlere temas ettirilmemelidir. Gözler ile temas durumunda, gözlerin bol su ile yıkanması önerilir.
HAMETAN kullanımına ra ğmen, mevcut yakınmaların sürmesi veya artması durumunda bir doktora danı şılmalıdır.
“Bu uyarılar, geçmi şteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danı şınız.”
HAMETAN’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
HAMETAN, cilde sürüldü ğünden besinlerden ba ğımsız olarak kullanılabilir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı şınız.
Hamamelis virginiana için, gebeliklerde maruz kalmaya ili şkin klinik veri mevcut de ğildir.
Hayvanlar üzerinde yapılmı ş çalı şma da mevcut de ğildir.
HAMETAN, gebelikte kullanılacaksa tedbirli olunmalıdır.
Tedavi sırasında hamile oldu ğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danı şınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı şınız.
Hamamelis virginiana’nın insan sütüne geçip geçmedi ği bilinmemektedir. Hamamelis virginiana’nın süt ile atılımı hayvanlar üzerinde de ara ştırılmamı ştır. Emzirme döneminde HAMETAN kullanımı konusunda doktorunuza danı şınız.
HAMETAN KREM
ABD İ İBRAH İM İLAÇ SAN. ve T İC. A. Ş. 3
Araç ve makine kullanımı
HAMETAN’ın araç ve makine kullanımı üzerine bir etkisi yoktur.
HAMETAN’ın içeri ğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
İçeriğinde bulunan setil alkol ve sorbik asit nedeniyle, lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Herhangi bir ilaç ile etkileşimi bildirilmemiştir.
Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. HAMETAN nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklı ğı için talimatlar:
HAMETAN; günde birkaç kez lezyonlu bölgeye sürülür.
HAMETAN kullanımı ile ilgili herhangi bir süre kısıtlaması yoktur.
Uygulama yolu ve metodu:
HAMETAN, ince bir tabaka halinde ciltteki lezyonlu bölgeye sürülür. Gerekli ise, deriye sürülmeyi takiben lezyonlu bölge gazlı bez ile kapatılabilir.
HAMETAN, emziren annelerde meme başlarının bakımında, her emzirmeden sonra meme başlarına uygulanır.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
Doğumdan itibaren kullanılabilir.
Yaşlılarda kullanımı:
Bildirilmemiştir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği: Bildirilmemiştir.
Karaciğer yetmezliği: Bildirilmemiştir.
Eğer HAMETAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konu şunuz.
HAMETAN KREM
ABD İ İBRAH İM İLAÇ SAN. ve T İC. A. Ş. 4
Kullanmanız gerekenden daha fazla HAMETAN kullandıysanız:
HAMETAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
HAMETAN’ı kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.
HAMETAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
HAMETAN tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi HAMETAN’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, HAMETAN’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Deri döküntüleri
Yüz, dudaklar, dil yada gırtlakta şişme.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin HAMETAN’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
HAMETAN ile ilgili olarak başka bir yan etki bildirilmemiştir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. HAMETAN’ın saklanması
HAMETAN’ı çocukların göremeyece ği, eri şemeyece ği yerlerde ve ambalajında saklayınız .
25 0C’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra HAMETAN’ı kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz HAMETAN’ı kullanmayınız.

HAMETAN KREM
ABD İ İBRAH İM İLAÇ SAN. ve T İC. A. Ş. 5
Ruhsat Sahibi: Dr. Willmar Schwabe GmbH / Almanya lisansıyla Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A. Ş. Eski Büyükdere Cad. Ayaza ğa Yolu No:5 34398 Maslak / İstanbul
Üretici: Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A. Ş. Tunç Cad. Ho şdere Mevkii Özgür Nakliyat Yanı No:3 Hadımköy / İstanbul
Bu kullanma talimatı ………………. tarihinde onaylanmıştır.