Digoxin – Sandoz Tablet Kullanım Alanı

Digoxin – Sandoz  Tablet kalp hastalarında kulanılan bir ilaçtır. Karıncıklarda kasılma bozukluklarından kaynaklanan, ölümcül olabilen ritim bozukluklarında ya da sinirsel bozukluklardan kaynaklanan ani aşırı kalp ritim yükselmelerinde kullanılır.
Koroner yetmezlik, Elektrolit dengesizliği, Böbrek yetmezliği, Karaciğer yetmezliği, Kronik (süreğen) cor pulmonale* *Cor pulmonale: Bir akciğer hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan sağ kalbin büyümesi.) durumlarında kullanılmamalıdır. Kullanım boyunca asla ama asla doktorunuzla olan randevularınızı kaçırmayın ve en ufak etkileri bile doktorunuza bildirin.

digoxin

İLAÇ PROSPEKTÜSÜ

 

 

Etken Maddeler:

Digoksin 0.25 mg

 

 

Piyasa Şekilleri:

50 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

 

Kullanım Şekli:

Dozaj her hastanın ihtiyacına göre dikkatle ayarlanmalıdır. Yetişkinlerde hızlı dijitalizasyon: (24-36 saat) acil durumlarda 1-1.5 mg=4-6 tabletin ardından kompansasyona kadar uygun aralıklarla 0.25 mg=1 tablet. Yavaş dijitalizasyon: (3-5 gün) Birkaç defaya bölünerek, günde 0.5-1.5 mg=2-6 tablet, kompansasyona kadar. İdame tedavisi: Günde 0.125-0.75 mg=1/2-3 tablet, Bu doz tedavi başlangıcından itibaren de kullanılabilir. 10 yaşın altındaki çocuklarda çabuk dijitalizasyon: (24-36 saat) acil durumda: Kompansasyona kadar uygun aralıklarla bölünerek 0.025 mg/kg (genellikle 2 ila 4 doz yetmektedir). İdame tedavisi günde 0.01-0.02 mg/kg. Başlangıçtan birkaç gün sonra durum kontrol edilir, gerekirse pozoloji ayarlanır.

 

 

Endikasyonları:

 

Etiyolojisi ve ciddiyet derecesi ne olursa olsun, kronik kalp yetmezliğinde (başlangıç dijitalizasyonu ve idame tedavisi) renal yetmezlik gösteren veya göstermeyen yaşlı kişilerin kalp yetmezlikleri, cerrahi vakalarda (preoperatuvar tedavi olarak), potansiyel ve gizli kalp yetmezliği, taşikardik disritmi (atriyum fibrilasyonu ve flateri, paroksismal taşikardi) ile beraber olan belirgin veya latent kalp yetmezliği hallerinde (öncelikle intravenöz uygulamaya başvurmalıdır), çocuklarda kalp dekompansasyonunda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Tam veya ikinci derecede (özellikle 2:1) A-V bloku, aşırı sinüs bradikardisi, sinüs arresti, ventriküler fibrilasyon, parenteral kalsiyum uygulaması esnasında kontrendikedir.

 

 

Uyarılar:

Tedavi süresince aşırı doza bağlı muhtemel yan etkileri önlemek için hasta düzenli olarak kontrol edilmeli ve pozoloji daima şahsi ihtiyaca göre ayarlanmalıdır. Dijital kullanan hastalara parenteral yoldan kalsiyum verilmemelidir. Kronik kor-pulmonal, koroner yetmezlik, elektrolit dengesizliği, böbrek veya karaciğer yetmezliği hallerinde pozoloji azaltılmalıdır. Yaşlı hastalarda yukarıdaki bozukluklardan bir veya daha fazlası bulunabileceği ihtimali gözönüne alınarak daha düşük dozlar kullanılmalıdır. Bu hastalardaki böbrek yetmezliğine rağmen, serum kreatinin düzeyi, kas kütle azalması ve düşük kreatinin yapımına bağlı olarak normal olabilir. Renal yetmezlik durumunda farmakokinetik değişebileceği için dozaj ayarlamaları digoksin serum düzeyinin ışığı altında yapılmalıdır. Eğer bu mümkün değilse; kreatinin klirensi yüzdesindeki azalma ile pozolojideki azaltılma yüzdesi aynı olmalıdır. Eğer kreatinin klirensi belirlenememişse, erkeklerde saptanan serum kreatinin konsantrasyonuna (scr) (140-yaş)/scr formülü uygulanır. Kadınlarda sonuç 0.85 ile çarpılmalıdır. Şiddetli renal yetmezlik durumunda digoksin serum düzeyleri, en azından tedavinin başlangıcında, iki haftalık aralıklarla ölçülmelidir.

 

 

Yan Etkileri:

Özellikle doz fazlalığına bağlı erken belirtiler olmak üzere en sık görülen yan etkiler: Sindirim sistemi ve merkezi sinir sistemi bozuklukları (iştahsızlık, bulantı, kusma), seyrek olarak (özellikle yaşlı arteriyosklerotiklerde) konvüzyon, oryantasyon bozuklukları, afazi ve kromatopsi dahil olmak üzere görsel bozukluklar. Kardiyak yan etkileri: Kalp atış hızı, ileti ve ritm (bigemini) bozuklukları, E.K.G. de T dalgasının preterminal enversiyonu ile beraber ST segmenti çökmesi. Allerjik deri reaksiyonları (prüritus, ürtiker, maküllü ekzantem) ve jinekomasti ancak çok seyrek görülür.

 

 

İlaç Etkileşimleri:

Yüksek kalsiyum dozları, lityum ve sempatomimetikler dahil psikotrop ilaçlar, dijitalize edilmiş hastalarda, kalp ritmi riskini artırabileceklerinden dolayı ihtiyatla verilmelidir. Birlikte kullanımları halinde kardiyak glikozidin dozu azaltılmalıdır. Kinidin, kalsiyum antagonistleri (özellikle verapamil), amiodaron, spironolakton ve triamteren gibi bazı ilaçlar digoksinin serum konsantrasyonunu artırabilir. Eritromisin ve tetrasiklin gibi bazı antibiyotikler barsak florasını, dolayısıyla ilaç metabolizmasını etkilediklerinden serum konsantrasyonu üzerinde dolaylı artırıcı bir etki yaparlar. Tiyazid diüretikler, kortikosteroidler ve amfoterisin B elektrolit dengesini bozarak dijital toksisitesine neden olabilen önemli faktörlerdir. Antasidler, neomisin, kolestipol ve kolestiramin digoksinin intestinal absorpsiyonunu azaltırlar. Spironolaktonun birlikte kullanımı yalnız digoksin serum konsantrasyonunu etkilemekle kalmaz, analitik metodlarla da çakışabilir. Bu durumda digoksin tayin sonucu dikkatle belirlenmelidir.