Vermidon Endikasyonları, Vermidon Yan Etkileri

Vermidon Endikasyonları, Vermidon Yan Etkileri

23 Şubat 2014 0 Yazar: By.Kutlu

Vermidon toplumda yaygın olarak bilinen bir ağrı kesici ilaçtır. Kolay temin edilebilir. Ayrıntılı bilgi için yazının devamını okuyunuz.

VERMİDON-YAN-ETKİLERİ-300x167

ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ

parasetamol + kafein

Analjezil, antipiretik parasetamol ile psikostimülan kafein kombinasyonu.
Yetişkinde günde 3-4 defa 1-2 tablet.
Kontrendikasyon, etkileşim, ve yan etkiler yönünden parasetamole benzer.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

PROSPEKTÜS

Formülü;
Her tablette,
Parasetamol DC 555.55 mg (500 mg Parasetamole eşdeğer)
Kafein 30 mg

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :
Parasetamol, hipotalamustaki ısı düzenleyici merkezler üzerine direkt etki ile vazodilatasyon ve terlemeye yol açarak yükselmiş olan vücut sıcaklığını düşürür, normal vücut sıcaklığını nadiren etkiler. Trombosit agregasyonunu inhibe etmez, protrombin yanıtını etkilemez ve gastrointestinal sistemde ülserasyona yol açmaz.Diğer etken madde olan kafein ise santral sinir sistemini uyarıcı ve beyin kan damarlarını daraltıcı etkileri nedeniyle sık olarak analjeziklerle kombine edilir ve hem analjezik etkiyi arttırır hem de etkinin daha çabuk başlamasını sağlar.
Parasetamol mide barsak yoluyla hızla ve tamamen emilir. 10 ila 60 dakika içinde maksimal plazma düzeyine ulaşılır. Plazmaya bağlanma oranı %25’dir. Yaygın olarak metabolize olarak %94’ü idrarla inaktif metabolitler halinde atılır. Ortalama eliminasyon yarı ömrü 1-4 saattir.
Kafeinin emilimi de hızlı ve tamdır. 15-45 dakikada en yüksek plazma konsantrasyonu elde edilir, proteine bağlanma oranı %15’dir. Karaciğerde metabolize olur, yarı ömrü yaklaşık 3.5 saattir.

ENDİKASYONLARI :
Vermidon Tablet, hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ağrının ateşe
eşlik ettiği durumlarda kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI :
Parasetamol veya kafeine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Bu tür bir reaksiyon ortaya çıktığında ilaç kesilmelidir.

UYARILAR / ÖNLEMLER :
Önerilen doz aşılmamalıdır. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği taktirde bir defada ağrı için erişkinlerde 10, çocuklarda (12 yaşın altında) 5 günden; ateş için ise erişkinlerde ve çocuklarda 3 günden daha uzun süreyle kullanılmaması önerilmektedir.
Hepatik nekroz (parasetamol aşırı dozunda) doza bağlı bir komplikasyondur.12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir ve protrombin zamanı uzayabilir, ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 g’ın üzerinde alan yetişkinlerde toksisite görülmesi muhtemeldir.
Karaciğer fonksiyon bozukluğunda kullanımı:
Kronik alkoliklerde terapötik dozlardan sonra hepatotoksisite ve ağır karaciğer hasarı ortaya çıkabilir. Günlük toplam doz 2 g’ın altında tutulmalıdır.
Gebelikte kullanımı :
Parasetamol plasentaya geçer. Gebeliğin bütün dönemlerinde rutin olarak kullanılmış olup, kısa süreli tedavi için güvenilir bulunmuştur. Laktasyon periyodunda da verilebilir.
Ancak gerek gebelik gerekse laktasyon dönemlerinde kafein içermeyen formların kullanılması önerilir.
Şiddetli ve tekrarlayan ağrılar ya da sürekli ateş ciddi bir hastalığın işareti olabilir. Ağrı 10 günden uzun süredir devam ediyorsa, kızarıklık mevcutsa ya da 12 yaş altındaki çocuklarda görülen artritik ve romatizmal hastalıklarda derhal doktora başvurulmalıdır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Önerildiği şekilde kullanıldığında Vermidon ciddi toksisite ve yan etkiye yol açmaz. Nadiren aşağıdaki yan etkiler görülebilir:
Hematolojik; hemolitik anemi, nötropeni, lökopeni, pansitopeni, trombositopeni.
Allerjik; cilt döküntüleri, ürtiker ve eritem şeklinde cilt reaksiyonları ateş.
Diğer; hipoglisemi, sarılık.
Ayrıca kafeine bağlı olarak nadiren uykusuzluk, huzursuzluk, sinirlilik tremor, taşikardi, çarpıntı ve diürez ortaya çıkabilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ :
-Oral antikoagülanlar; hipotrombinemik etki artar.Parasetamol antitrombositer aktivite göstermediğinden ve gastrointestinal kanamaya neden olmadığından antikoagülan tedavi gören hastalarda Vermidon Tablet asetil salisilik asitten daha emniyetlidir.
-Oral kontraseptifler parasetamolün metabolizmasını artırıp yarı ömrünü azaltırken, kafeinin metabolizmasını inhibe edip farmakolojik etkisini arttırabilirler.
Narkotik ve antikolinerjikler; mide boşalımını geciktiren ilaçlar parasetamolün absorpsiyon oranını azaltabilirler. Metoklopramid ise ince barsaktan parasetamol emilimini hızlandırabilir.
Etanol; Kronik yüksek dozlarda parasetamol toksisitesini arttırır.
Diflunisal; Parasetamol’ün plazma seviyesini önemli ölçüde arttırır.
Kloramfenikol; Vermidon ile birlikte kullanıldığında serum kloramfenikol seviyesi yükselebilir.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU :
Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde;
Erişkinlerde ortalama günlük doz 6-8 saat arayla 1 veya 2 tablettir. 24 saatte toplam 8 tabletten fazla alınmamalıdır.
Çocuklarda; 6-12 yaş arası 6 saatte bir 1/2 tablet verilir. 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılması uygun değildir.Çocuklarda 4 saatten daha sık aralarla ve 24 saatte toplam 4 dozdan daha fazla verilmemelidir.

AŞIRI DOZ ve TEDAVİSİ :
Semptomları; akut zehirlenmede siyanoz, anemi, sarılık, cilt döküntüleri, ateş, kusma, santral sinir sisteminde uyarılma, delirium, depresyon, koma, vasküler kollaps, konvülziyon görülebilir. Ancak sıklıkla spesifik erken semptom ve bulgu vermez. Hepatotoksik doz 10 g (140 mg/kg), minimal letal doz ise 15 g’dır (200 mg/kg). Genellikle ilk 48-72 saatte hepatotoksiteye ait laboratuvar bulguları yoktur. N-asetil sistein veya metionin, aşırı doz alındıktan sonraki 10-12 saat içinde verildiği takdirde karaciğer toksik etkilerden korunur.
Önerilen N-asetil sistein dozu başlangıçta 140 mg/kg, bilahare her 4 saatte bir (toplam 17 doz verilmek kaydı ile) 70 mg/kg’dır.İntoksikasyon durumunda spesifik antidot yanında gerekli ilk müdahale olarak şuuru açık hastalarda kusturma ve mide lavajı uygulanmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI :
30 °C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ :
Vermidon Çocuk Şurubu
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI :
30 tabletlik blister ambalajlarda.