Primolut Ne İçin Kullanılır

Primolut Ne İçin Kullanılır

15 Eylül 2015 0 Yazar: A.Ayazz

Primolut, bir takım jinokolojik rahatsızlıklarda kullanılır. Düzensiz adet kanamalarını önlemek, birincil ve ikincil adet görememe, adet döneminin öne alınması veya ertelenmesinde, yumurtalık ve rahimin patolojik(yabancı organizmalar tarafından oluşturulan) rahatsızlıklarında, endometriozis tedavisinde kullanılır. İlaç gebelikte, emzirme döneminde, karaciğer rahatsızlıkları veya üreme sistemi rahatsızlıkları varsa kullanılmamalıdır. Bunların dışında herhangi bir hastalığınız varsa doktorunuza mutlaka belirtiniz. Ayrıca ilaç, aldığınız döneme bağlı olarak farklı etkiler gösterebilir. Bu yüzden muhakkak doktorunuzla ilacınızın kullanımını detaylı olarak konuşun.

İLACINIZI MUHAKKAK DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANINIZ.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki prospektüsü okuyunuz.

Formülü:

1 tablet Primolut N, 5 mg Noretisteron içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik Özellikleri
Noretisteron ihmal edilebilecek düzeyde androgenik özelliklere sahip güçlü bir progestagendir. Estrogen ile uygun bir şekilde hazırlanmış kadınlarda siklus başına 100-150 mg noretisteron oral yoldan verilerek endometriyumun proliferatif fazdan sekretuar faza tam transformasyon u sağlanır. Noretistero’nun endometriyu m üzerindeki progestagen ik etkileri, Primolut-N ile disfonksiyonel kanama, primer ve sekonder amenore ve endometriyozis tedavisinin temelini oluşturur.

Gonadotropin sekresyon inhibisyonu ve anovulasyon günlük 0.5 mg noretisteron alımı ile sağlanabilir. Primolut-N’in premenstrüel semptomlar üzerindeki olumlu etkisi ovaryan fonksiyonların baskılanmasıyla ilişkilendirilebilir.
Noretisteronun endometriyum üzerindeki stabilize edici etkilerine bağlı olarak Primolut-N adet kanamalarının zamanının değiştirilmesinde kullanılabilir.
Progesteron gibi noretisteron da termojeniktir ve bazal vücut ısısını değiştirir.

Farmakokinetik Özellikleri
Oral uygulamayı takiben noretisteron geniş bir doz aralığında hızla ve tümüyle absorbe edilir. Maksimal plazma düzeyleri olan yaklaşık 16 ng/ml’ye 1 tablet Primolut-N’in uygulanmasından yaklaşık 1.5 saat içerisinde ulaşılır. Belirgin bir ilk-geçiş etkisinden dolayı oral doz sonrasında noretisteron’un biyoyararlanım derecesi yaklaşık %64’dür.

Noretisteron seks hormon bağlayıcı globuline (SHBG) ve serum albuminine bağlanır. Total ilaç serum konsantrasyonlarının sadece %3-4’ü serbest steroid olarak bulunur ve yaklaşık %35 ile %61’i sırasıyla SHBG ve albumine bağlanır. Noretisteron’un dağılım hacmi 4.4 ± 1.3 1/kg’ dır.

Noretisteron anne sütüne geçebilir ve sütte bulunan ilaç düzeyleri anne plazmasında bulunan miktarın yaklaşık %10’udur.

Son araştırmalara göre noretisteron’un kısmen etinilestradiol’e metabolize olduğu belirlenmiştir. Noretisteron’un estrogenitesi sürekli gözönü ne alındığından ve klinikte de gözlemlendiğinden, noretisteron’un bu metabolik karekteristiği mevcut kullanım önerilerinin değiştirilmesi için bir neden teşkil etmemektedir.

Noretisteron’un metabolitleri ve konjugatları renal yoldan ve feçes ile yaklaşık 7:3 oran ıyla itrah edilir.

Noretisteron’un çok dozlu günlük uygulaması ile ilacın yarılanma ömrünün oldukça kısa olması nedeniyle birikmesi olası değildir. Bununla beraber etinilestradiol gibi SHBGendükleyici ajanlarla birlikte uygulandığında, noretisteron’un SHBG’ne bağlanması nedeniyle noretisteron plazma düzeylerinde bir artış beklenebilir.

Endikasyonları:

Disfonksiyonel kanamalar, primer ve sekonder amenore, premenstruel sendrom, siklik mastopati, menstruasyonun öne alınması ya da ertelenmesi, endometriozis.

Kontrendikasyonları:

Primolut-N, diğer progestagen içeren ürünlerden elde edilmiş bilgiler ışığında belirlenmiş olan aşağıdaki durumların varlığında kullanılmamalıdır. Primolut-N kullanımı esnasında bu durumlardan herhangi biri görüldüğünde kullanımı derhal sonlandırılmalıdır.
*Gebelik veya şüphesi
*Laktasyon
*Tromboembolik süreçler
*Damar tutulumlu diabetes mellitus
*Karaciğer fonksiyon değerleri normale dönmedikçe ciddi karaciğer hastalığı öyküsü veya varlığı
*Karaciğer tümörü varlığı ya da öyküsü (benign veya malign)
*Seks steroidlerinden etkilenen malignite varlığı ya da şüphesi
*İçeriğindeki aktif madde ya da diğer bileşenlerin herhangi birine karşı aşırı duyarlık.

Uyarılar/Önlemler:

Aşağıda belirtilen koşullar/risk faktörlerinden herhangi biri mevcutsa ya da kullanım sırasında kötüleşirse, Primolut-N kullanımına başlamadan ya da devam etmeden önce, tedavi risk/yarar açısından tekrar gözden geçirilmelidir.

Dolaşım bozuklukları
Epidemiyolojik araştırmalara göre, oral estrogen/progestagen içeren ovulasyon inhibitörleri kullanan kişilerde daha sık tromboembolik süreçlere rastlanır. Bu nedenle, özellikle tromboembolik bir hastalık öyküsü sözkonusu olduğunda, artmış bir tromboemboli riski göz önünde tutulmalıdır.

Venöz tromboemboli (VTE) için genellikle tanımlanan risk faktörleri, kişide ya da ailede hastalık öyküsü (yakın akrabada nisbeten erken yaşlarda ortaya çıkan VTE), yaş, obesite, uzamış immobilizasyon, majör cerrahi girişim veya majör travmadır.
Lohusalık döneminde tromboemboli gelişimi riskinin arttığı göz önüne alınmalıdır.
Arteriyel veya venöz bir trombotik olaya ilişkin bulgular ya da şüphesi söz konusu olduğunda tedavi derhal durdurulmalıdır.

Tümörler
Primolut-N’in içerdiğine benzer hormonal etkili maddelerin kullanımı sonucu nadir olgularda iyi huylu, çok nadiren de habis karaciğer tümörleri gözlemlenmiştir. Sınırlı olguda bu tümörler yaşamı tehdit eden batın içi kanamalara yol açar. Primolut-N kullanan bir kadında şiddetli üst abdominal ağrı, karaciğerde büyüme veya batın içi kanama bulguları ortaya çıkması durumunda ayırıcı tanıda bir karaciğer tümörü göz önüne alınmalıdır.

Diğerleri
Hastada şeker hastalığı mevcutsa yakın medikal takip gereklidir.
Özellikle kloazma gravidarum öyküsü olan kadınlarda kloazma bazen gelişebilir. Kloazmaya eğilimi olan kadınlar Primolut-N kullanımı sırasında güneş ışığından veya ultraviyole ışınlarından sakınmalıdır.
Depresyon öyküsü olan hastalar dikkatle gözlenmeli ve depresyon ciddi boyutlara ulaşırsa tedavi kesilmelidir.
Noretisteron, etinilestradiol’a parsiyel dönüşümü nedeniyle estrogenik özellikler de taşır (Bkz. Farmakokinetik Özellikler). Pazarda bulunduğu uzun süre boyunca estrogene bağlı güvenlik sorunları yaşanmamıştır.

Muayene
Primolut-N kullanımına tekrar başlayacak ya da yeni başlayacak olanların “Kontrend ikasyonlar” ve “Uyarılar/Önlemler’ bölümleri dikkate alınarak anamnezi tam olarak alınmalı ve fizik muayenesi yapılmalı ve bunlar Primolut-N kullanımı boyunca periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Bu değerlendirmelerin sıklığı ve içeriği her kullanıcıya göre adapte edilmeli ancak genel olarak kan basıncı, memeler, batın ve pelvik organları ve aynı zamanda servikal sitolojiyi de içermelidir.

İlacın derhal kesilmesi için nedenler
Migren türünde başağrılarının ilk defa ortaya çıkması, ya da alışılmamış şiddette sık başağrıları, ani duyu bozuklukları (örn. görme ya da işitme bozuklukları), tromboflebitlerin ya da tromboembolik belirtilerin ilk işaretleri (örn. bacaklarda alışılmışın dışında ağrılar yada bacakların şişmesi, nefes alırken ya da öksürürken, belirgin bir nedeni olmaksızın oluşan batıcı ağrılar), göğüste ağrı ve sıkışma hissi, planlanan ameliyatlar (6 hafta önce), immobilizasyon (örneğin kazalardan sonra), sarılık başlangıcı, anikterik hepatit başlangıcı, jeneralize kaşıntı, önemli tansiyon yükselmeleri, gebelik.

Gebelik ve laktasyon
Gebelik kategorisi X’dir.
Primolut-N’in gebelik sırasında kullanımı kontrendikedir.
Primolut-N laktasyon sırasında kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımına etkisi
Araç ve makina kullanımı üzerine etkisi yoktur

Yan etkiler/Advers etkiler:

Yan etkiler/advers etkiler Primolut-N alımının ilk başladığı aylarda daha sık görülür ve tedavi süresince azalır. Primolut-N kullanıcılarında “Uyarılar Önlemler” bölümünde sayılan yan etkilere ek olarak, her zaman nedensel ilişki kurulamasa da aşağıdaki istenmeyen etkiler bildirilmiştir.
Endometriyozis endikasyonunda, düzensiz kanama, lekelenme ve amenore de dahil olmak üzere kanama paterni değişiklikleri oluşabilir.
Primolut-N kullanıcılarında bildirilmiş, ancak ne ilişkileri doğrulanmış ne de yanlışlığı kanıtlanmış diğer yan etkiler şunlardır.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.

İlaç etkileşimleri:

Seks hormonlarının artmış klirensine yoi açan ilaç etkileşimleri, terapötik etkinlikte azalmaya yol açabilir. Bu, karaciğer enzimleri ile etkileşme özelliği olan (fenitoin, barbitüratlar, primidon, karbamazepin ve rifampisin dahil olmak üzere) birçok ilaçla gösterilmiştir; griseofulvin, okskarbazepin ve rifabutin için de kuşkular vardır.

Laboratuvar testleri
Progestagenlerin kullanılması, karaciğer, tiroid, ad renal ve renal fonksiyonların biyokimyasal parametrelerini, kortikosteroid bağlayıcı protein ve lipid/lipoprotein fraksiyonları gibi (taşıyıcı) proteinlerin plazma düzeylerini ve karbonhidrat metabolizması, koagulasyon ve fibrinoliz parametrelerini içeren bir grup laboratuvar testinin sonuçlarını etkileyebilir.