Ciprasid 500mg Ne için Kullanılır? – Ciprasid Endikasyonları

Ciprasid 500mg Ne için Kullanılır? – Ciprasid Endikasyonları

21 Şubat 2015 0 Yazar: By.Kutlu

Bilindiği üzere Türkiye’de diğer ülkelere nazaran daha çok antibiyotik kullanılıyor ve Cirasid de bu aralar yaygın olarak kullanılan bir ilaçtır. Üriner sistem ve genital sistem enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, üst tenefüs yolu enfeksiyonları, gastrointestinal sistem ve safra yolları enfeksiyonlarında kullanılır. Ben de hasta olduğumda eczanenin Cipro adlı ilaç yerine Ciprasid vermesiyle bu ilacı kullanmıştım ve baya etkili bir antibiyotik olduğunu gördüm. Daha ayrıntılı bilgi vermek gerekirse…

Ciprasid Antibiyotik

Ciprasid Antibiyotik

Ciprasid İlaç Prospektüsü

Formülü:

Siprofloksasin HCl Monohidrat 582 mg (500 mg Siprofloksasin’e eşdeğer) (Boyar madde: Titanyum dioksit) içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Siprofloksasin gram (-) ve gram (+) bakteriler üzerinde yüksek bakterisid tesiri olan yeni bir kinolon karboksilik asit türevidir. Etkili olduğu gram (-) bakteriler: Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Edwardsiella tarda, Salmonella, Shigella, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia stuartii ve rettgeri, Morganella Morganh, Serratia Yersinia enterocolitica, Pseudomonas aeruginosa, Acineto bacter, Haemophilus ducreyi, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Branhamella catarrhalis, Aeromonas, Vibrio, Brucella melitensis, Pasteurella multocida, Legionella.

Gram (+) bakteriler: Staphylococcus aureus ve epidermidis, Streptococcus pyogenes ve streptococcus pneumoniae. Streptococcus feacalis de dahil olmak üzere bazı streptococcus türleri, mycobacterium tuberculosis ve chlamydia trachomatis; siprofloksasine az duyarlıdır. Pseudomonas cepacia’nın birçok, pseudomonas maltophilia’nın bazı suşları ve anaerobic bakteriler siprofloksasine dirençlidir. Siprofloksasin bakterial DNA’nın sentezi için gerekli olan DNA gyrase enzimini inhibe ederek bakterisid tesir gösterir. Oral alımından 1-2 saat sonra maksimum serum konsantrasyonuna çıkar. Alındıktan 12 saat sonra 250, 500 ve 750 mg. için ortalama serum konsantrasyonları sırası ile 0.1, 0.2 ve 0.4 mcg/ml’dir. Normal böbrek fonksiyonu olanlarda serum eliminasyon yarı ömrü 4 saattir.

Endikasyonları:

Üriner sistem ve genital sistem enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, üst tenefüs yolu enfeksiyonları, gastrointestinal sistem ve safra yolları enfeksiyonlarında kullanılır. Kistik fibrozlu hastaların üst tenefüs yolu hastalıklarında özellikle tercih edilen bir ilaçtır. Gastrointestinal sistemde, diyareye sebep olan bütün patojenlere karşı yüksek antibakteriyel etki gösterir.

Kontrendikasyonları:

Gebelerde, süt veren annelerde, çocuklarda ve gelişmesini tamamlamamış gençlerde kullanılmamalıdır. Ayrıca kinolon türevlerine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Serebral ve S.S.S. bozukluğu olan hastalarda (şiddetli serebral arteroskleroz, epilepsi v.b.) dikkatli kullanılmalıdır. Siprofloksasin alan hastaların fazla ultra viyole ışığa maruz kalmamaları tavsiye edilir. Siprofloksasin hastaların aktivitelerinde değişiklik yapabilir ve alkol bu tesiri artırır. Araba kullananlar ve makine operatörleri uyarılmalıdır. Siprofloksasin %50-70 oranında böbrek yolundan atılarak elimine olur. Ciddi böbrek bozukluğunda idrardan atılımı azalabileceğinden doz ayarlaması yapılmalıdır. Yaşlı hastalarda ilacın yarı ömrü uzayabildiğinden kreatinin klirensinin tayin edilmesi uygundur. Kristalüri riski nedeniyle aşırı alkali idrardan kaçınmalı ve hasta iyi hidrate edilmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Yan tesirleri diğer kinolonlarda olduğu gibidir. Bulantı, kusma, diyare, dispepsi gibi gastrointestinal rahatsızlıklar, baş dönmesi, baş ağrısı, tremor ve huzursuzluk hissi gibi santral sinir sistemi rahatsızlıkları duyulabilir. Çok nadir görme bozuklukları (diplopi, daltonizm), eritem, kaşıntı olabilir. Karaciğer fonksiyonu bozuk olan hastalarda bazen geçici olarak transaminaz ve alkali fosfataz değerlerinde artış olabilir. Yüksek oral dozlar uzun süre kullanıldığında kristalüriye sebep olabilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Siprofloksasin teofilinle birlikte alındığında plazmadaki teofilin seviyesi yükselmekte ve eliminasyon yarı ömrü uzamaktadır.

– Laktam antibiyotikleri sinerjizm gösterir. Eritromisin, Kloramfenikol ve Tetrasiklin ile antagonizm gösterir. Mg ve Al hidroksit ihtiva eden antiasitlerle beraber kullanıldığında ve yemekle beraber alındığında siprofloksasin’in absorpsiyonu azalmaktadır.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor başka türlü tavsiye etmedikçe dozaj şu şekildedir; Komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonlarında günde 2 defa 250 mg. Ciddi üriner sistem enfeksiyonlarında günde 2 defa 500 mg. Solunum yolları enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonlarında 12 saatte bir 500 mg, çok ciddi ve komplike enfeksiyonlarda 12 saatte bir 750 mg verilebilir. Enfeksiyöz diyarede tavsiye edilen doz 12 saatte bir 500 mg’dir. Gonorrhoeae’da sadece 1 defa 250 mg’lik tek doz yeterlidir. Tedavinin süresi enfeksiyonun ciddiyetine bağlıdır. Genellikle enfeksiyon belirtileri ve semptomlarının bitmesinden sonra tedaviye 2 gün daha devam edilmelidir. Ortalama süre 7-14 gündür. Kemik ve eklem enfeksiyonlarında süre 4-6 hafta veya daha fazla, enfeksiyöz diyarede 5-7 gündür. Yemeklerden 2 saat kadar sonra bol su ile alınması tavsiye edilir.

BÖBREK FONKSİYON BOZUKLUĞUNDA DOZAJ: Kreatinin klirensi DOZ (mg/dak) (mg) >50 mutat doz 30-50 250-500 mg 12 saatte bir 5-29 250-500 mg 18 saatte bir Hemodiyaliz, Peritoneal 250-500 mg 24 saatte bir diyaliz hastaları (Diyaliz sonrası)

AŞIRI DOZ VE TEDAVİSİ: İnsanlarda aşırı doz ile ilgili yeterli kanıtlar yoktur. Aşırı doz alımı durumunda kusturma ve/veya gastrik lavaj yapılmalıdır. Yeterli miktarda sıvı verilmelidir. Şiddetli toksisite belirtileri ortaya çıkarsa hemodiyaliz veya peritoneal diyaliz faydalı olur.